Himachal Pradesh
State Disaster Management Authority

Sr. No.

Name of Helipad/Station

Latitude

Longitude

REF

Altitude

1

GHORAKHAL SAINIK SCHOOL NAINITAL

29.27.50

79.37.15

 

6200FT

2

KANWAN PUNJAB

31.52.12N

75.26.04E

 

 

3

KELAKHAN NAINITAL

29.22.6

79.28.22

 

6700FT

4

LUDHIANA

30.53.57

75.48.44

 

 

5

NANGAL

31.23.14

76.22.11

 

 

6

SECRETARIAT PUNJAB

30.46.0

76.47.8

A.221/28

1250

7

ANNANDPUR SAHIB

31.13.9

76.35.6

A.283/30

1200

8

Pb Agriculture Ground Ludhiana

30.53.57

75.48.44

 

 

9

DARAH Near Pathankot

31.59.0

76.28.8

A.25/63

 

10

JAITAK Chandigarh

30.36

77.19

 

(39x22 Mtrs.)

11

Bhiwani Haryana

28-46-45 N

76-20-30 E

 

 

12

Sangror Punjab

30-11.967

75-41.174

 

768feet

13

Chandimandir

30.44.05

76.52.54

 

 

14

Arya Sr. Sec. School Panipat Haryana

29.24.04 N

76.57.58.6 E

 

 

15

Kadian Gurdaspur

31.49.04

75.23.31

 

 

16

Ropar (Birla Farm )

30.58.124

76.28.538

 

823( Elevation)

17

Nehru Stadium Rupnagar

30.58.966

76.31.424

 

 

18

University Sport Ground Kurukshetra

29o 57' 17.3"

76o 49' 01"

 

 

19 BBMB Cricket Ground, Nangal, Punjab 31°23'52.47" N 76°22'36.77" E    
20 NFL Ground, Naya Nangal, Punjab 31°23'15.08" N 76°21'8.23" E